چاپ
بازدید: 294

 

دو فصلنامه معماری و مهندسی سامانه های هوشمند

مدیر مسئول :دکتر احمد حبیبی زاد نوین

آدرس سایت: http://aeis.journaliran.ir

شماره جاری:سال دوم- شماره 2- تابستان 96

 

دو فصلنامه رویکردهای نوین در علوم و مهندسی پیشرفته

مدیر مسئول: دکتر احمد حبیبی زاد نوین

آدرس سایت: http://nase.journaliran.ir

شماره جاری: سال دوم- شماره 2- تابستان 97