آدرس: تبریز- نرسیده به هتل مرمر- خیابان امیرکبیر-  دفتر مجله معماری و مهندسی سامانه های هوشمند

تلفن تماس: 33338790-041